kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Obsługa prawna zamó­wień publicz­nych i prze­tar­gów to jedna z klu­czo­wych spe­cja­li­za­cji naszej kan­ce­la­rii.

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe doradz­two dla podmio­tów sek­tora publicz­nego oraz firm bio­rą­cych udział w prze­tar­gach obję­tych pra­wem zamó­wień publicz­nych. Usługi kan­ce­la­rii obej­mują zin­te­gro­wane doradz­two w pro­ce­sie zamó­wień publicz­nych, począw­szy od wyboru trybu postępowania lub sporządzenia opi­nii doty­czą­cych obo­wiązku sto­so­wa­nia prawa zamó­wień publicz­nych (PZP), poprzez przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej, nego­cja­cje han­dlowe, spo­rzą­dze­nia umów oraz wspar­cie w roz­wią­zy­wa­niu spo­rów. Dora­dzamy zarówno zama­wia­ją­cym, jak i podmio­tom uczest­ni­czą­cym w prze­tar­gach, na każ­dym eta­pie postę­po­wa­nia. Wiemy, w jakim try­bie należy zle­cić zamó­wie­nie, jak chro­nić prawa wyko­nawcy w toku postę­po­wa­nia, jak sku­tecz­nie odwo­łać się od decy­zji oraz jak zabez­pie­czyć wyko­na­nie umowy.

Znaj­du­jemy sku­teczne roz­wią­za­nia.
Zabez­pie­czamy Twoje inte­resy.
Roz­wią­zu­jemy pro­blemy.

Usługi:

Doradz­two na eta­pie postę­po­wań prze­tar­go­wych

Pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego (w tym prowadzonego w trybie negocjacji) ofe­ru­jemy wspar­cie w zakre­sie doku­men­ta­cji oraz stwo­rze­niu spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia (SIWZ). Nasi praw­nicy przy­go­to­wują odpo­wie­dzi na pyta­nia poten­cjal­nych wyko­naw­ców, wspie­rają ofe­ren­tów w ana­li­zie doku­men­ta­cji prze­tar­go­wej i opra­co­wują zapyta­nia, stra­te­gie udziału w postę­po­wa­niach i umowy kon­sor­cjum na ich potrzeby.

Wspar­cie prawne w toku pro­ce­dury odwo­ław­czej

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sową obsługę prawną postę­po­wań pro­te­sta­cyj­nych, odwo­ław­czych i skar­go­wych. Nasi praw­nicy mają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w spo­rzą­dza­niu odwo­łań i przy­stą­pień, repre­zen­ta­cji przed Kra­jową Izbą Odwo­ław­czą i sądami powszech­nymi. Obsługa prawna zamó­wień publicz­nych to jedna z naszych głów­nych spe­cja­li­za­cji.

Doradz­two na eta­pie reali­za­cji umowy

Wspie­ramy naszych Klien­tów – zarówno zama­wia­ją­cych, jak i wyko­naw­ców w toku reali­za­cji umowy zawar­tej w wyniku postę­po­wań o zamó­wie­nie publiczne. Zakres usług obej­muje two­rze­nie kore­spon­den­cji, repre­zen­ta­cji Klienta w nego­cja­cjach i spo­rach, a także doradz­two przy zawie­ra­niu i wyko­ny­wa­niu umów z part­ne­rami i podwy­ko­naw­cami.

ZAUFALI NAM »