kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Praca i zatrudnienie

Praca i zatrudnienie

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sowe usługi w zakre­sie prawa pracy. Dora­dzamy, przy­go­to­wu­jemy doku­men­ta­cję zwią­zaną z zatrud­nie­niem, two­rzymy regu­la­miny pracy, repre­zen­tu­jemy Klien­tów w postę­po­wa­niach przed sądem pracy i w nego­cja­cjach. Poma­gamy pra­cow­ni­kom i pra­co­daw­com, zarówno tym naj­mniej­szym z sek­tora mikro, jak i MSP oraz dużym, mię­dzy­na­ro­do­wym fir­mom.

Prawo pracy to coraz bar­dziej istotna dzie­dzina prawa. Bez względu na to, czy potrzebna jest jed­no­ra­zowa pomoc prawna, czy bie­żące wspar­cie praw­ni­ków, jako kan­ce­la­ria zapew­niamy doradz­two prawne we wszyst­kich kwe­stiach zwią­za­nych z zatrud­nie­niem.

Zna­jo­mość prawa pracy oraz orzecz­nic­twa sądów, orga­nów podat­ko­wych oraz Pań­stwo­wej Inspek­cji Pracy pozwala na pro­fe­sjo­nalne zarzą­dza­nie kapi­ta­łem ludz­kim w fir­mie. Pozwala też unik­nąć postę­po­wań sądo­wych oraz mar­no­wa­nia poten­cjału pra­cow­ni­ków, czyli szans roz­wo­jo­wych firmy. Dzięki prak­tyce obej­mu­ją­cej pełny zakres prze­pi­sów prawa pracy, jeste­śmy znani z umie­jęt­no­ści wspar­cia przed­się­biorstw w roz­wią­zy­wa­niu naj­trud­niej­szych spraw w obsza­rze pracy i zatrud­nie­nia. Zespół naszej kan­ce­la­rii ma doświad­cze­nie zarówno w postę­po­wa­niach przed sądem pracy, jak rów­nież doradz­twie w kwe­stii two­rze­nia oraz zarzą­dza­nia indy­wi­du­al­nymi i zbio­ro­wymi sto­sun­kami pracy.

Potra­fimy dora­dzić jak dobrze zabez­pie­czyć inte­res pra­co­dawcy i pra­cow­nika w umo­wie o pracę lub kontr­ak­cie. Wiemy jak przy­go­to­wać odpo­wied­nie regu­la­miny i prze­pisy wewnętrzne, wzorce umów do sto­so­wa­nia w przed­się­bior­stwie. Będziemy repre­zen­to­wać Klienta w przy­padku postę­po­wań sądo­wych, jak rów­nież na bie­żąco infor­mo­wać o zmia­nach w prze­pi­sach prawa pracy i orzecz­nic­twie. Nasze doświad­cze­nie wska­zuje, że pomoc praw­nika – adwo­kataradcy praw­nego – we wła­ści­wym przy­go­to­wa­niu klu­czo­wych doku­men­tów doty­czą­cych pra­cow­ni­ków oszczę­dza czas pra­co­daw­com i zapew­nia nale­żyty podział pracy, co prze­kłada się na dobre funk­cjo­no­wa­nie przed­się­biorstwa, a także wła­ściwe zabez­pie­cze­nie inte­resów pra­cow­nika i pracodawcy.

Znaj­du­jemy sku­teczne roz­wią­za­nia.
Zabez­pie­czamy Twoje inte­resy.
Roz­wią­zu­jemy pro­blemy.

Usługi:

Wspar­cie w nawią­zy­wa­niu i roz­wią­zy­wa­niu sto­sunku pracy

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe wspar­cie w zarzą­dza­niu kapi­ta­łem ludz­kim w fir­mie – zarówno w spo­rzą­dza­niu umów o pracę, kon­trak­tów mene­dżer­skich, umów o zaka­zie kon­ku­ren­cji oraz wewnętrz­nych aktów prawa pracy. Nasz zespół adwo­ka­tówrad­ców praw­nych posiada wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w kon­stru­owa­niu regu­la­mi­nów pracy, wyna­gro­dzeń, zakła­do­wego fun­du­szu świad­czeń socjal­nych, jak rów­nież zasad etyki, poli­tyki zarzą­dza­nia kon­flik­tem inte­re­sów oraz prze­ciw­dzia­ła­nia mob­bin­gowi. Prawo pracy to jedna z naszych klu­czo­wych spe­cja­li­za­cji.

Nego­cja­cje pra­cow­ni­cze i postę­po­wa­nia sądowe – doradz­two i repre­zen­ta­cja

Ofe­ru­jemy wspar­cie w zakre­sie doradz­twa i repre­zen­ta­cji w nego­cja­cjach z pra­cow­ni­kami, spo­rach zbio­ro­wych, postę­po­wa­niach spor­nych z udzia­łem związ­ków zawo­do­wych (w tym np. doty­czą­cych prawa do infor­ma­cji), pro­ce­du­rze zwol­nień gru­po­wych oraz pro­ce­sach sądo­wych. Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w kształ­to­wa­niu pra­wi­dło­wych rela­cji i współ­pracy z orga­ni­za­cjami pra­cow­ni­czymi. Repre­zen­tu­jemy także pra­cow­ni­ków w spo­rach z pra­co­daw­cami doty­czą­cymi m.in. mob­bingu, odwo­ła­nia od wypo­wie­dze­nia umowy o pracę czy wypła­ce­nia zale­głych wyna­gro­dzeń i świad­czeń pra­cow­ni­czych. W razie potrzeby nasi adwo­kaci i rad­co­wie prawni są gotowi wpie­rać Klien­tów w przy­padku spo­rów sądo­wych na wszyst­kich eta­pach postę­po­wa­nia. Prawo pracy to jedna z naszych klu­czo­wych spe­cja­li­za­cji.

Doradz­two w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych

Wie­rzymy, że sku­teczna poli­tyka per­so­nalna wymaga odpo­wie­dzial­nego podej­ścia do infor­ma­cji o pra­cow­ni­kach. Dzięki naszemu wspar­ciu firmy w spo­sób pra­wi­dłowy chro­nią dane oso­bowe swo­ich pra­cow­ni­ków. Poma­gamy w przy­go­to­wa­niu umów o admi­ni­stro­wa­nie i zarzą­dza­nie bazami danych, dora­dzamy w zakre­sie pro­ce­dur kon­troli i nad­zoru Gene­ral­nego Inspek­tora Och­rony Danych Oso­bo­wych.

Audyty i bada­nia prawne

Doko­nu­jemy ana­lizy posia­da­nych przez firmę doku­men­tów pra­cow­ni­czych pod kątem ich zgod­no­ści z pra­wem, uwzględ­nia­jąc zarówno wymogi prawa pracy, które ciążą na pra­co­daw­cach, jak i obo­wiązki zwią­zane z ochroną danych oso­bo­wych. Po zakoń­cze­niu bada­nia przed­sta­wiamy Klien­tom raport opi­su­jący ocenę zba­da­nej doku­men­ta­cji oraz ewen­tu­alne reko­men­da­cje i wspar­cie w zakre­sie dal­szych dzia­łań. Słu­żąc naszym wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, chcemy upro­ścić i uła­twić w każ­dej fir­mie te dzia­ła­nia, które dzięki naszej wie­dzy i zna­jo­mo­ści orzecz­nic­twa mogą się oka­zać przy­datne i zna­czące dla każ­dego przed­się­biorcy. Prawo pracy to jedna z naszych klu­czo­wych spe­cja­li­za­cji.

ZAUFALI NAM »