kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Prawo korporacyjne i prawo umów

Prawo korporacyjne i prawo umów

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sowe usługi w zakre­sie prawa kor­po­ra­cyj­nego i prawa umów. Poma­gamy fir­mom roz­po­czy­na­ją­cym dzia­łal­ność, obco­kra­jow­com pra­gną­cym zało­żyć biznes w Pol­sce, podmiotom z sek­tora mikro, jak i MSP oraz mię­dzy­na­ro­do­wym kor­po­ra­cjom. Wiemy, jak ważna dla firmy jest kom­plek­sowa obsługa prawna.

Dyspo­nu­jemy zespo­łem wysoko wykwa­li­fi­ko­wa­nych rad­ców praw­nych i adwo­ka­tów, spe­cja­li­zu­ją­cych się w róż­nych dzie­dzinach prawa. Zapew­niamy pro­fe­sjo­nalną i kom­plek­sową obsługę prawną firm. Takie roz­wią­za­nie daje Klien­towi moż­li­wość korzy­sta­nia ze wspar­cia spe­cja­li­stów w róż­nych dzie­dzinach prawa, a jed­no­cze­śnie jest opty­malne kosz­towo. Na bie­żąco infor­mu­jemy Klienta o zmia­nach w prze­pi­sach prawa i orzecz­nic­twie, które doty­czą jego dzia­łal­no­ści. Przy­go­to­wu­jemy doku­men­ta­cję zwią­zaną z zało­że­niem spółki, ana­li­zu­jemy pod kątem bez­pie­czeń­stwa praw­nego pomysł bizne­sowy i pro­po­nu­jemy naj­lep­sze dla niego roz­wią­za­nia prawne. Dora­dzamy przy nego­cjo­wa­niu wszyst­kich rodzaju umów, od naj­prost­szych do naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych łączą­cych doświad­cze­nia róż­nych dzie­dzin prawa i jurys­dyk­cji. Przy­go­to­wu­jemy, nego­cju­jemy i opi­niu­jemy umowy, ogólne warunki sprze­daży lub świad­cze­nia usług. Dora­dzamy w toku reali­za­cji umów, repre­zen­tu­jemy Klien­tów na eta­pie docho­dze­nia rosz­czeń powsta­łych przy ich reali­za­cji. Wska­zu­jemy jak wybrać opty­malne roz­wią­za­nia umowne zabez­pie­cza­jące inte­resy naszych Klien­tów. Szcze­gólną uwagę przy­kła­damy do roz­po­zna­nia i zabez­pie­cze­nia ryzyk zwią­za­nych z zawie­ra­nymi umo­wami i ich przy­szłą reali­za­cją. Pamię­tamy o koniecz­no­ści zabez­pie­cze­nia praw do zna­ków towa­ro­wych, logo­ty­pów, domen inter­ne­to­wych, infor­ma­cji pouf­nych, czy wzo­rów prze­my­sło­wych. Wiemy jak ważne jest wła­ściwe zabez­pie­cze­nie praw autor­skich i know-how. Wła­śnie w ten spo­sób według nas powinna wyglą­dać kom­plek­sowa obsługa prawna firm.

Usługi:

Umowy han­dlowe

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe doradz­two przy róż­nego typu trans­ak­cjach han­dlo­wych. Dora­dzamy przy każ­dego rodzaju kon­trak­tach, przy­go­to­wu­jemy pro­jekty umów, opi­niu­jemy umowy, uczest­ni­czymy w nego­cja­cjach. Spe­cja­li­zu­jemy się w zakre­sie prawa doty­czącego roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych, inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług, nowych tech­no­lo­gii, ochrony danych oraz wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Dora­dzamy w zakre­sie wyboru opty­mal­nych form zabez­pie­cze­nia pro­wa­dzo­nej współ­pracy. Posia­damy w tym obsza­rze wie­lo­let­nie i róż­no­rodne doświad­cze­nie. Pra­co­wa­li­śmy dla Klien­tów z róż­nych branż – od ubez­pie­czeń, przez ban­ko­wość, prze­mysł spo­żyw­czy i naf­towy, po koleje i IT. Przy­go­to­wa­li­śmy i nego­cjo­wa­li­śmy umowy dostawy dóbr lub usług, poro­zu­mie­nia doty­czące out­so­ur­cingu, zacho­wa­nia pouf­no­ści, umowy spon­so­ringu, leasingu, fran­cha­isingu, umowy wdro­że­niowe i utrzy­ma­niowe, SLA (service level agre­ement) doty­czące róż­no­rod­nych usług, umowy o reklamy, czy też najem i zlecenie etc.

Bie­żąca obsługa prawna firm

Zapew­niamy bie­żącą obsługę kor­po­ra­cyjną. Poma­gamy w wybo­rze formy praw­nej pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści, zakła­da­niu spółek i oddzia­łów. Przy­go­to­wu­jemy pro­jekty umów, sta­tu­tów, regu­la­mi­nów i uchwał orga­nów. Obsłu­gu­jemy zgro­ma­dze­nia wspól­ni­ków i walne zgro­ma­dze­nia spółek, posie­dze­nia rad nad­zor­czych i zarzą­dów. Ofe­ru­jemy codzienne wspar­cie prawne dla biznesu. Gwa­ran­tu­jemy wspar­cie praw­nika opie­kuna, który jest dla Pań­stwa głów­nym kon­tak­tem, zna i rozu­mie Wasz biznes i jest odpo­wie­dzialny za koor­dy­no­wa­nie pracy na Waszą rzecz. Dzięki temu jeste­śmy w sta­nie świad­czyć­ kom­plek­sową obsługę prawną.

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsłu­dze klu­czo­wych sek­to­rów gospo­darki spra­wia, że rozu­miemy biznes naszych Klien­tów, któ­rzy powie­rzając nam obsługę prawną swo­ich pro­jek­tów mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na wszyst­kich eta­pach ich dzia­łal­no­ści bizne­so­wej.

M&A umowy sprze­daży akcji i przed­się­biorstw

Dora­dzamy przy trans­ak­cjach sprze­daży udzia­łów, akcji, przed­się­biorstw i innych skład­ni­ków mająt­ko­wych. Przy­go­to­wu­jemy umowy dot. pro­wa­dze­nia wspól­nych przed­się­wzięć, umowy inwe­sty­cyjne, umowy wspól­ni­ków. Obsłu­gu­jemy połą­cze­nia, podziały, prze­kształ­ce­nia, zmiany w kapi­ta­łach zakła­do­wych. Nasza kan­ce­la­ria potrafi przy­go­to­wać dla Pań­stwa nie­mal każdy rodzaj umowy, w ramach kom­plek­so­wej obsługi praw­nej lub poje­dyn­czych zle­ceń.

Znaj­du­jemy sku­teczne roz­wią­za­nia.
Zabez­pie­czamy Twoje inte­resy.
Roz­wią­zu­jemy pro­blemy.

ZAUFALI NAM »