kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

IT i nowe technologie

IT i nowe technologie

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe doradz­two prawne IT dla wyko­naw­ców usług infor­ma­tycz­nych, podmio­tów zama­wia­ją­cych oraz naby­wa­ją­cych opro­gra­mo­wa­nie.

Prawo IT to klu­czowy obszar doradz­twa kan­ce­la­rii. Zre­ali­zo­wa­li­śmy setki róż­no­rod­nych pro­jek­tów opar­tych na zasto­so­wa­niu nowych tech­no­lo­gii, co daje nam dogłębną zna­jo­mość rynku oraz usług powią­za­nych z nowo­cze­snymi tech­no­lo­giami.

Zapew­niamy wspar­cie całego pro­cesu – od wyboru dostawcy, przez przy­go­to­wa­nie pro­jektu i nego­cja­cje umowy IT oraz doradz­two w toku jego reali­za­cji, aż po kon­sul­ta­cje prawne w przy­padku ewen­tu­al­nych spo­rów.

Zapew­ni­li­śmy kom­plek­sowe doradz­two prawne przy wdro­że­niu sys­te­mów infor­ma­tycz­nych dla naj­więk­szych grup kapi­ta­ło­wych w Pol­sce, wspie­ramy w tym obsza­rze także małe i śred­nie przed­się­bior­stwa.

Jesteśmy świadomi zło­żo­ności pro­ce­sów prawno-bizne­so­wych zwią­za­nych z usłu­gami infor­ma­tycz­nymi. Rozu­miemy doku­men­ta­cję tech­niczną i język infor­ma­ty­ków, znamy zasady dzia­ła­nia biznesu IT i pro­cesy zacho­dzące w pro­jek­tach tego typu. Ofe­ro­wane doradz­two IT gwa­ran­tuje efek­tyw­ność oraz bez­pie­czeń­stwo prawne pro­wa­dzo­nych przez nas spraw.

Znaj­du­jemy sku­teczne roz­wią­za­nia.
Zabez­pie­czamy Twoje inte­resy.
Roz­wią­zu­jemy pro­blemy.

Usługi:

Umowy dotyczące oprogramowania

Dora­dzamy przy przy­go­to­wa­niu i nego­cjo­wa­niu umów doty­czą­cych opro­gra­mo­wa­nia, zarówno licen­cyj­nych, jak i innych na pod­sta­wie, któ­rych moż­liwe jest udo­stęp­nie­nie opro­gra­mo­wa­nia do korzy­sta­nia (w tym zdalne). Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie doty­czące umów IT – licen­cjo­no­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia naj­więk­szych dostaw­ców w tym SAP, Oracle, HP. Nasi praw­nicy posia­dają rów­nież doświad­cze­nie w two­rze­niu umów dot. cloud com­pu­ting oraz umów typu SaaS (Software as a Service) – pra­co­wa­li­śmy w tym zakre­sie dla naj­więk­szych pol­skich przed­się­bior­ców.

Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe (SLA)

Każdy pro­jekt doty­czący opro­gra­mo­wa­nia to nie tylko zakup wyma­ga­nej licen­cji, ale przede wszyst­kim jej dosto­so­wa­nie do potrzeb danego odbiorcy, ze wcze­śniej­szym pre­cy­zyj­nym okre­śle­niem w umo­wie na usługi IT wyma­ga­nych funk­cjo­nal­no­ści oraz usta­le­nie pro­cesu wdro­że­nia jego faz i zadań poszcze­gól­nych uczest­ni­ków. Wła­ściwe okre­śle­nie tych ele­men­tów oraz zasad odpo­wie­dzial­no­ści, a następ­nie trybu usu­wa­nia wad, uste­rek i błę­dów to pod­stawa suk­cesu każ­dego pro­jektu infor­ma­tycz­nego dla wszyst­kich stron w nim uczest­ni­czą­cych. Nasza kan­ce­la­ria opra­co­wy­wała i nego­cjo­wała umowy wdro­że­niowe (w tym opro­gra­mo­wa­nia SAP, Oracle, HP), umowy o two­rze­nie opro­gra­mo­wa­nia i naby­wa­nie praw autor­skich do takich pro­gra­mów, umowy o utrzy­ma­nie sys­te­mów infor­ma­tycz­ny­ch/a­pli­ka­cji (SLA), umowy wspar­cia użyt­kow­ni­ków sys­te­mów/aplikacji (w tym na stan­dar­do­wych warun­kach np. SAP Enter­prise Sup­port, AtiK Oracle).

Umowy dotyczące hardware

Infor­ma­tyka to nie tylko opro­gra­mo­wa­nie, ale także sprzęt, na któ­rym jest ono insta­lo­wane – wła­ściwe okre­śle­nie praw i obo­wiąz­ków stron umowy IT, usta­le­nie zasad odpo­wie­dzial­no­ści za pra­wi­dło­wość doboru sprzętu i jego kon­fi­gu­ra­cję to kwe­stie klu­czowe. Dora­dza­li­śmy przy nego­cjo­wa­niu umów two­rze­nia, eks­plo­ata­cji i utrzy­ma­nia sieci kom­pu­te­ro­wych, pro­duk­cji, sprze­daży i dostawy sprzętu infor­ma­tycz­nego lub innych urzą­dzeń, wyko­rzy­stu­ją­cych w swej pracy opro­gra­mo­wa­nie oraz umów kolo­ka­cji sprzętu infor­ma­tycz­nego i zdal­nego dostępu.

ZAUFALI NAM »