kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Partnerzy

Poznaj nasz zespół

Marek Gajek

adwokat, wspólnik zarządzający
marek.gajek@mgiw.pl
Wspól­nik zarzą­dza­jący kan­ce­la­rii spe­cja­li­zu­jący się w pra­wie pro­ce­so­wym i cywil­nym a w szcze­gól­no­ści w pra­wie nowych tech­no­lo­gii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Marta Ślusarska-Gajek

adwokat, wspól­niczka kan­ce­la­rii
marta.slusarska-gajek@mgiw.pl
Wspól­niczka kan­ce­la­rii spe­cja­li­zu­jąca się w pra­wie wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i pra­wie pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ