kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

O kancelarii

Gajek i Wspólnicy. Adwokaci i Radcowie Prawni
pro­fe­sjo­nalne doradz­two prawne

Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalne doradz­two prawne z zakresu prawa gospo­dar­czego. Spe­cja­li­zu­jemy się głów­nie w pra­wie nowych tech­no­lo­gii, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem umów IT, zamó­wie­niach publicz­nych, pra­wie kor­po­ra­cyj­nym, pra­wie umów i pra­wie pracy. Mamy także wie­lo­let­nią prak­tykę w repre­zen­to­wa­niu Klien­tów w czyn­no­ściach pro­ce­so­wych, w spo­rach sądo­wych i arbi­tra­żo­wych.

Indywidualne podejście do Klienta

Sta­wiamy na indy­wi­du­alne podej­ście do Klienta. Szu­kamy pro­stych i sku­tecz­nych roz­wią­zań dla naj­trud­niej­szych pro­ble­mów.

efek­tywne roz­wią­za­nia prawne

Według naszej filo­zo­fii zawo­do­wej suk­ces może zapew­nić jedy­nie pozna­nie i zro­zu­mie­nie potrzeb Klienta. To pozwala nam stwo­rzyć efek­tywne roz­wią­za­nia prawne reali­zu­jące cele bizne­sowe naszych usłu­go­bior­ców.

świadczymy usługi od ponad 20 lat

Świad­czymy usługi prawne od ponad 20 lat. Pomy­sło­dawcą i zało­ży­cie­lem kan­ce­la­rii jest adwo­kat Marek Gajek, świad­czący doradz­two prawne od ponad 20 lat. Do grona Klien­tów kan­ce­la­rii należą zarówno naj­więk­sze pol­skie kor­po­ra­cje, mię­dzy­na­ro­dowe podmioty, jak i śred­nie i małe przed­się­bior­stwa.