kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Zapraszamy do współpracy

Profesjonalne doradztwo prawne
z zakresu prawa gospodarczego.

Gajek i Wspólnicy.
Adwokaci i Radcowie Prawni.

Spe­cja­li­zu­jemy się w pra­wie wła­sno­ści prze­my­sło­wej/no­wych tech­no­lo­gii (IPT), zamó­wie­niach publicz­nych, ubez­pie­czeń i pracy. Mamy prak­tykę w repre­zen­to­wa­niu Klien­tów w czyn­no­ściach pro­ce­so­wych, w spo­rach sądo­wych i arbi­tra­żo­wych.

„Sukces może zapewnić jedynie
poznanie i zrozumienie potrzeb Klienta”.

Jeśli możemy w czymś pomóc, wystarczy do nas zadzwonić.

Możesz zadzwonić do nas teraz: +48 22 377 13 18

Poznaj naszych partnerów

Marek Gajek

adwokat, wspólnik zarządzający
marek.gajek@mgiw.pl
Wspól­nik zarzą­dza­jący kan­ce­la­rii spe­cja­li­zu­jący się w pra­wie pro­ce­so­wym i cywil­nym a w szcze­gól­no­ści w pra­wie nowych tech­no­lo­gii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Marta Ślusarska-Gajek

adwokat, wspól­niczka kan­ce­la­rii
marta.slusarska-gajek@mgiw.pl
Wspól­niczka kan­ce­la­rii spe­cja­li­zu­jąca się w pra­wie wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej i pra­wie pracy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu