kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Marek Gajek

adwokat, wspólnik zarządzajacy

Marek Gajek

adwokat, wspólnik zarządzający
marek.gajek@mgiw.pl

Zawód adwo­kata wyko­nuje od 1996 roku. Spe­cja­li­zuje się w obsłu­dze praw­nej podmio­tów gospo­dar­czych, posiada bogate doświad­cze­nie w sfe­rze prawa cywil­nego i pro­ce­so­wego, repre­zen­to­wał Klien­tów w set­kach postę­po­wań sądo­wych. Dora­dza także w zakre­sie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej, a w szcze­gól­no­ści w zakre­sie prawa autor­skiego oraz umów IT, doty­czą­cych zarówno usług infor­ma­tycz­nych, jak i naby­wa­nia licen­cji oraz sprzętu infor­ma­tycz­nego. Ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie prawa zamó­wień publicz­nych, dora­dzał wyko­naw­com, jak i zama­wia­ją­cym, świad­cząc usługi zarówno na rzecz naj­więk­szych kra­jo­wych kor­po­ra­cji, jak rów­nież małych oraz śred­niej wiel­ko­ści podmio­tów.

Był doradcą praw­nym Mini­stra Skarbu Pań­stwa. Poprzed­nio zawód wyko­ny­wał jako wspól­nik w kan­ce­la­riach Woj­nar, Gajek i Wspól­nicy. Adwo­kaci. sp. p. oraz w Smok­tu­no­wicz & Falan­dysz sp. k.

Ukoń­czył Wydział Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego w 1990 roku ze spe­cja­li­za­cją w zakre­sie prawa obrotu gospo­dar­czego.

Autor sze­regu publi­ka­cji z zakresu prawa cywil­nego i gospo­dar­czego.

Jest wpi­sany na listę arbi­trów Sądu Arbi­tra­żo­wego przy Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej.

Włada języ­kiem angiel­skim.