kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kan­ce­la­ria ofe­ruje kom­plek­sową obsługę prawną na każ­dym eta­pie sprawy. Zanim doj­dzie do sądo­wego roz­wią­zy­wa­nia sporu nasi praw­nicy oce­niają wie­lo­wy­mia­rowo ryzyka i przy­go­to­wują indy­wi­du­alną stra­te­gię postę­po­wa­nia. Gdy sprawa znaj­dzie finał w sądzie, świad­czymy na rzecz naszych Klien­tów usługę zastęp­stwa pro­ce­so­wego przed sądami powszech­nymi i admi­ni­stra­cyj­nymi, Naczel­nym Sądem Administracyjnym, Sądem Naj­wyż­szym, a także przed sądami arbi­tra­żo­wymi.

W fazie poprze­dza­ją­cej spór sądowy zapew­niamy Klien­tom pomoc w oce­nie ryzyka jego pro­wa­dze­nia oraz wspól­nie z Klien­tem roz­wa­żamy zasto­so­wa­nie alter­na­tyw­nych spo­so­bów roz­wią­za­nia sporu, takich jak na przy­kład arbi­traż. W ści­słej współ­pracy z Klien­tem przy­go­to­wu­jemy opty­malne stra­te­gie postę­po­wa­nia uwzględ­nia­jące wszel­kie ryzyka doty­czące sporu: czas, koszty docho­dze­nia należ­no­ści­/o­brony, ryzyka wize­run­kowe i repu­ta­cji zwią­zane z pro­wa­dze­niem lub prze­gra­niem sporu. Naszych Klien­tów repre­zen­tu­jemy w spra­wach spor­nych, jak i w postę­po­wa­niach szcze­gól­nych – np. w zakre­sie prawa upa­dło­ścio­wego i napraw­czego, postę­po­wa­niach przed Urzę­dem Paten­to­wym.

Pro­wa­dzimy sprawy Klien­tów dzia­ła­ją­cych w róż­nych obsza­rach rynku, w zakre­sie prawa cywil­nego, prawa pracy, gospo­dar­czego, naru­sze­nia praw autor­skich, spraw dekre­to­wych i innych. Wspie­ramy zarówno małych przed­się­bior­ców, jak i naj­więk­sze podmioty obecne na pol­skim rynku. Zaw­sze dążymy do zna­le­zie­nia naj­lep­szego roz­wią­za­nia dla naszego Klienta, bio­rąc pod uwagę mno­gość ele­men­tów, które skła­dają się na pro­ces. Dbamy o to, aby Klient miał pełen obraz moż­li­wo­ści i kon­se­kwen­cji wyni­ka­ją­cych ze sporu sądo­wego.

W zależ­no­ści od zawi­ło­ści danej sprawy two­rzymy zespół spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prawa tak, aby połą­czyć naj­lep­sze roz­wią­za­nia pro­ce­du­ralne z zagad­nie­niem mate­rial­nym, które przyj­dzie roz­są­dzić sądowi. Nasi praw­nicy posia­dają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w obsza­rze postę­po­wań sądo­wych i arbi­tra­żo­wych. Adwo­kat Marek Gajek jest arbi­trem reko­men­do­wa­nym Sądu Arbi­tra­żo­wego przy Kra­jo­wej Izbie Gospo­dar­czej.

Znaj­du­jemy sku­teczne roz­wią­za­nia.
Zabez­pie­czamy Twoje inte­resy.
Roz­wią­zu­jemy pro­blemy.

ZAUFALI NAM »