kancelaria@mgiw.pl
+48 22 377 13 18

Marta Ślusarska-Gajek

adwokat, wspólniczka kancelarii

Marta Ślusarska-Gajek

adwokat, wspól­niczka kan­ce­la­rii
marta.slusarska-gajek@mgiw.pl

Spe­cja­li­zuje się w pra­wie cywil­nym i pro­ce­so­wym, repre­zen­tuje Klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych. Druga dzie­dzina jej spe­cja­li­za­cji to prawo pracy, dora­dza zarówno w zakre­sie indy­wi­du­la­nego, jak zbio­ro­wego prawa pracy (w tym zwol­nień gru­po­wych i spo­rów z orga­ni­za­cjami związ­ko­wymi). Jej prak­tyka to także wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie prawa wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej.

Absol­wentka Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Pra­co­wała w naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych kan­ce­la­riach: Hogan Lovells LPP i dla PIPER WIATER sp. k. (Dział Wła­sno­ści Inte­lek­tu­al­nej).

Wspó­łau­torka książki pod tytu­łem: „Prawo wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej w prak­tyce”.

Autorka licz­nych arty­ku­łów pra­so­wych przy­go­to­wy­wa­nych na potrzeby naj­więk­szych ogól­no­pol­skich gazet, takich jak: Rzecz­po­spo­lita, Puls Biznesu, Dzien­nik Gazeta Prawna.

Włada języ­kiem angiel­skim.